رضا ظهرابی

  • 32 پست
کوچه‌گردی

پارک چهارصد دستگاه، قدم زدن با دکتر معین

هر محله ای باید یک پارک داشته باشد، از این پارک درست و حسابی ها. پارک چهارصد دستگاه پیروزی از این پارک هاست.خاطره دارد و خاطره می سازد.یک ورش پیرمردها دارند تخته نرد و شترنج بازی می کنند و آنورش بچه مدرسه ای ها فوتبال پر سروصدایی راه انداخته اند

۲ ماه پیش